Transporter ska ALLTID ske i täckta fordon
Under transporten skall produkterna skyddas mot fukt, nederbörd och nedsmutsning
Produkterna skall transporteras stående på karmens utsida, ställd och förankrad på pall e dyl för säkert lyft samt transport.
Kvittera ALDRIG fraktsedeln utan att mottagningskontroll utförts, fraktsedelskvittensen är att betrakta som en juridisk handling!
Det är MYCKET viktigt, att kontrollera både emballage och gods vid ankomst samt anmäla yttre synliga skador direkt till chauffören, som ska bekräfta och signera fraktsedeln.
Likaså skall leveransens omfattning kontrolleras, så att inget saknas enligt följesedel och orderbekräftelse.
Om mottagaren som skriver på fraktsedeln, INTE gör en mottagningskontroll och anmärkning på fraktsedelns kvittensdel, ligger ansvaret helt hos mottagaren.
Produkten ska dessutom alltid kontrolleras FÖRE montering, för att upptäcka eventuella skador, vilka ska fotograferas och anmälas.
Vid saknat gods samt transportskador, ska signerad fraktsedelkvittens och foton bifogas.
Anmälan ska alltid göras till de ni köpte produkterna av.
Skador som uppkommit till följd av ovarsam eller felaktig hantering efter att produkten är mottagen, godtas INTE som reklamation.

REKLAMATION

Innan anmälan:

Kontrollera att felet inte är en transportskada, läs medföljande broschyr MONTERING- OCH SKÖTSELANVISNING, under rubrik Transport och mottagning samt ovanstående avsnitt TRANSPORT OCH MOTTAGNINGSKONTROLL.
Kontrollera att montage och underhåll är rätt utförda, enligt medföljande broschyr MONTERING- OCH SKÖTSELANVISNING.
Vid anmälan om tillverkningsfel vänder man sig till sin återförsäljare, senast 2 månader efter mottagandet.
Om anmälan visar sig vara ett fel som uppkommit av andra orsaker än tillverkningsfel, debiteras anmälaren en kostnad, lägst 1600 kronor

Klicka här och fyll i Reklamationsblanketten, endast för återförsäljare.

RIKTLINJER FÖR BEDÖMNING

Vid kvalitetsbedömning används betraktelseavstånd. Metoden används för bedömning av aluminium, trä och glasytor.

Defekter som färgnyanser, blåsor, repor o dyl. som inte är synligt på 3 meters avstånd får förekomma. Interiört på trädetaljer är det 1,5 m som gäller.

GENERELLT GLAS

Rengöring av glas

Rengör inte glaset när det är varmt eller i direkt solljus!
Den första rengöringen av glas efter byggets avslutande, ska alltid utföras med mycket vatten. Detta för att undvika repor orsakade av damm, sand, gips och betongstänk etc.
Etiketter på nya rutor tas bort genom att blöta upp dem med varmt vatten.
Etikettrester tas försiktigt bort med utspädd T-röd eller putsmedel för spishällar, UTAN slipmedel!
Glas ska därefter rengöras med vanligt fönsterputs eller varmt vatten, tillsatt med en tesked såpa per liter. Den utvändiga tvättningen bör även omfatta karm och båge.
Använd ALDRIG rengöringsmedel som innehåller fluorväte- eller fosforsyror, eftersom dessa verkar korrosivt på glas.
Slipande rengöringsmedel, pulverbaserade rengöringsmedel, skurpulver, putsmedel för spishällar med slipmedel eller andra liknande produkter, ska ALDRIG användas!
För glas som angränsar till betong (exempelvis betonggolv, betongsmygar etc.) krävs extra varsamhet vid rengöring, beroende på slipande egenskaper i betongdamm.

Yttre skador i glas

Glas har en hård yta, men kan skadas av exempelvis:

Fel rengöring, se ovan.
Skarpa föremål (stålull, sandpapper, verktyg osv).
Avrinning från betong och murbruk samt kemikaliehaltig luft, kan etsa glaset så den blir matt.
Svetssprut och sprut från vinkelslip, som bränner fast i glaset och orsakar ytskador

Ytskador som kan hänföras till ovanstående, friar tillverkaren ifrån ersättningsansvar!

Besiktning av glas

Betraktelseavstånd är 3 meter och vinkelrätt emot glasytan, i normalt dagsljus utan direkt solljus som förstärker eventuella fel.
Glas är en naturprodukt bestående av bl.a. sand, soda och kalk. Även om råmaterialen rengörs noggrant kan det inte undgås att orenheter, i enskilda fall kan ge upphov till punktfel i glaset.
Orenheter, föroreningar mellan glas och andra fel som inte är tydligt synliga, eller bara är synliga under viss årstid, i ett bestämt ljus eller bestämd tidpunkt på dagen från detta avstånd, är inte grund för reklamation och ersättning.
Glastillverkaren äger rätten att utföra opartisk besiktning av glaset. Hänvisning; Riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering av planglas, utgiven av Svensk Planglasförening.

Kondens

Utvändigt: kan förekomma pga mycket bra isolering (lågt u-värde) d.v.s. kall glasyta på utsidan. Exempel: vid fuktig luft utomhus, t.ex. under hösten mellan kväll och tidig morgon.
Invändigt: kan förekomma pga hög fuktighet och dålig ventilation inomhus. Exempel: vid fuktig luft inomhus, t.ex. vid bad och dusch bildas imma på inre glaset (liksom badrumsspegeln).

Förutsatt att anvisningar om transport, hantering, lagring, montering, skötsel och underhåll följts, lämnas 10 års garanti på följande:

Kondens mellan glas.
Funktion inkl beslag.
Rötskador på fabriksmålade produkter. För ej ytbehandlade produkter gäller 2 år.
Vid annan kulör än standard vit, gäller ingen garanti för ytans beständighet.
Ingen garanti lämnas för färgavmattning, beror på skötsel och underhåll.

Br. Johanssons Träförädling åtar sig att avhjälpa fel, som omfattas av ovan garantier.
Felet kan åtgärdas genom reparation av befintlig produkt, utbyte av delar eller hel produkt.